• it1
 • it2
 • it3

BOEKINGEN VAN LEROY

Om een optie op een datum te nemen, een boeking vast te leggen of om andere vragen te stellen?
Bel dan met Jan van The White Label: 06-2448 2576 .
Of stuur een E-mail naar Jan .  Hij beheert ook de agenda met optredens.

PRIJZEN VAN LEROY 
- 1 set van 40 minuten € 345,- incl. BTW 
- 2 sets van 40 minuten € 445,- incl. BTW 
- 3 sets van 35 minuten € 545,- incl. BTW

* Microfoon en geluidstechniek tot 150 personen zijn bij de prijs inbegrepen. 
* Reiskosten en reistijd zijn bij de prijs inbegrepen.

MEEST GESTELDE VRAGEN

WAAR KOM JE VANDAAN EN KOM JE OOK NAAR GRONINGEN OF FRANKRIJK?
Ik woon in het midden van Brabant. Ik treed op door het hele land en in het buitenland. Afstand is nooit een probleem. Geeft u een feest in het buitenland? Neem contact op met Jan om de mogelijkheden te bespreken.

IK GEEF EEN FEEST OP EEN BOOT, KOM JE DAN OOK? 
Gezellig! Geef je jouw feest op een aparte locatie zoals een boot, kasteel, molen of vliegtuig: Verras me, want niks is mij te gek! Vooraf bespreek ik met u wat de mogelijkheden zijn en maak ik dan een aparte offerte.

IK GEEF EEN FEEST OP 2E KERSTDAG. KOM JE DAN OOK?
Muzikant is mijn beroep. De feestdagen zijn voor mij gewoon werkdagen dus optreden met Oudjaarsnacht, Koningsdag en met de Kerstdagen, gezellig!

ER IS AL GELUID EN LICHT AANWEZIG OP DE LOCATIE. KAN ER NU WAT WORDEN GEDAAN AAN DE PRIJS? 
Ik gebruik altijd mijn eigen geluid en licht. Dan blijf ik ten alle tijden verantwoordelijk voor de werking van de apparatuur (met uitzondering van een stroomstoring).

KAN IK DE UREN DAT JE OPTREEDT OOK SPREIDEN OVER DE AVOND OF DE DAG?
Gewoon met Jan bellen wat dan mogelijk is. We kunnen eventueel een aparte offerte maken.

WE WILLEN JE GRAAG ONTMOETEN VOORDAT WE JE BOEKEN, KAN DAT? 
Ik kan u niet uitnodigen op het feest van een ander…. Maar u kunt altijd komen kijken als ik een openbaar optreden heb in een café. Heeft u interesse? Neem dan contact met Jan op.

HOE LANG VAN TEVOREN MOET IK BOEKEN?
The White Label boekt alleen Leroy en Leroy en DeWitten. Als ik bezet ben moet ik u helaas teleurstellen.

WAT GEBEURT ER ALS IK EEN OFFERTE AANVRAAG?
Als u een offerte aanvraagt, ontvangt u een mail ter bevestiging van uw aanvraag. Daarna ontvangt u zo snel mogelijk bericht of ik dan beschikbaar ben. Jan bellen is natuurlijk ook mogelijk. Een offerte aanvraag is geheel vrijblijvend. De datum blijft beschikbaar voor andere potentiële klanten, tenzij u de datum vastlegt.

WAT GEBEURT ER ALS IK JOU GEBOEKT HEB?  
The White Label mailt dan een bevestiging retour. Deze kunt u ondertekenen, en dan scannen en terug mailen, op de post doen of een foto ervan mailen. Daarna ontvangt u de rekening. A.u.b. deze binnen 30 dagen na de boeking voldoen of als het optreden eerder is, dan eerder betalen. Optredens moeten vooraf betaald zijn.

HET TELEFONISCH CONTACT :
Ik bel altijd ruim voor het optreden om de puntjes op de i te zetten. Ook om te overleggen of er speciale verzoeken zijn. Natuurlijk kunt u altijd bellen of mailen als er vragen of onduidelijkheden zijn.

EEN OFFERTE AANVRAGEN
 1. Invalid Input
 2. Invalid Input
 3. Invalid Input
 4. Invalid Input
 5. Invalid Input
 6. Antispam hieronder overnemen
  Antispam hieronder overnemen
  Invalid Input

 

Klik om te downloaden

TWL Privacy

 

Klik om te downloaden
of lees ze hieronder

TWL AlgVrw

 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Opdrachtgever: de partij die The White Label BV de opdracht verstrekt tot het leveren van een artistieke prestatie van een artiest of spreker, zoals omschreven in de overeenkomst.

The White Label BV is gemachtigd namens Leroy of Leroy en DeWitten opdrachten aan te nemen en overeenkomsten af te sluiten.

1. Werking

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The White Label BV en opdrachtgevers, voor zover deze niet betrekking hebben op reguliere theaterboekingen.

1.2 Van deze bepalingen afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever, binden The White Label BV niet tenzij uitdrukkelijk door The White Label BV is aanvaard.

1.3 The White Label BV is bemiddelaar tussen artiest en opdrachtgever.

1.4 Niet alleen The White Label BV maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene bepalingen een beroep doen.

1.5 Deze algemene bepalingen zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.6 Deze algemene bepalingen blijven van kracht indien The White Label BV geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert.

2.1 Totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen van The White Label BV, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

2.2 The White Label BV zal de overeenkomst met opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat deze overeenkomst binnen 5 dagen volledig ondertekend bij The White Label BV in het bezit is.

2.3 Indien The White Label BV de overeenkomst niet binnen 5 dagen van opdrachtgever retour heeft ontvangen, heeft The White Label BV het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens recht op nakoming en zonder schadeplichtig te worden, mits zulks op een redelijke termijn aan opdrachtgever wordt medegedeeld.

3. Betaling

3.1 Ten behoeve van de betaling ontvangt opdrachtgever een factuur uit naam van The White Label BV.

3.2 Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling door opdrachtgever strikt 10 dagen voorafgaande aan het optreden geschied te zijn.

3.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. The White Label BV heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is The White Label BV gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.

3.4 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250. Tevens zal opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische kosten aan The White Label BV vergoeden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 The White Label BV kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van The White Label BV. In het geval op The White Label BV enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

4.2 Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten zal The White Label BV steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. The White Label BV is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. The White Label BV gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

4.3 The White Label BV is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

4.4 Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door The White Label BV en/of door haar aangewende derden aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van de artiest. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken.

4.5 In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.

4.6 Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden, heeft The White Label BV het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is The White Label BV gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen.

4.7 Indien één der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.

4.8 Voor zover niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en aanspraken van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens The White Label BV in verband met verrichten van werkzaamheden door The White Label BV in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, dan wel met de feiten waarop de aanspraken worden gebaseerd.

5. Annulering

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken overeenkomst/opdracht door Opdrachtgever wordt vergoed:
a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100 dagen voor de productiedatum, 50% van het honorarium;
b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 100 dagen en 25 dagen voor de productiedatum, 75% van dat honorarium;
c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium.

6. Verhindering van artiest

6.1 Indien de artiest is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal The White Label BV:
a) in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
b) in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
c) indien The White Label BV en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde bedragen. The White Label BV is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de artiest.

7. Radio/TV optredens

7.1 The White Label BV heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de artiest radio of televisie opnamen moeten worden vervaardigd.

8. Veiligheid

Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen molesteren van de artiest, de apparatuur en de instrumenten.

9. Overigen

9.1 De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de afdracht rechtstreeks aan The White Label BV, tenzij opdrachtgever de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA afrekent. De opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.

9.2 Indien opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf toestemming van The White Label BV nodig. In het geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van artiest heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van The White Label BV kosteloos een kopie van de opnamen aan The White Label BV verstrekken welke opnamen door The White Label BV gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

9.3 Artiest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. The White Label BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

9.4 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van artiest en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door artiest bepaald wordt.

9.5 De artiest gebruikt eigen apparatuur. Deze wordt in overleg beschikbaar gesteld aan derden. De artiest moet 1,5 uur voor aanvang van het optreden in de gelegeheid gesteld worden om de apparatuur op te bouwen.

9.6 Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd af te bouwen.

9.7 Deze overeenkomst en/of het optreden van artiest zal niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van The White Label BV. Tevens komen partijen overeen dat opdrachtgever de artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de artiest.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en The White Label BV wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en The White Label BV voortvloeien kunnen ter beslechting aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd, nadat is gebleken dat het geschil niet met behulp van een mediator is op te lossen.

10.2 The White Label BV is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

10.3 The White Label BV is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen te wijzigen.